Overzicht

Functioneel Configuratiebeheerder Railinfra
36 uur | Amsterdam

Hoe is het gesteld met de 118 kilometer metrospoor, 227 metrowissels, 52 metrostations, 213 kilometer tramspoor, 650 tramwissels en 471 tramhaltes van de gemeente Amsterdam? Dankzij jou als configuratiebeheerder railinfra weten we dat precies. Jij ziet er namelijk op toe dat de juiste, actuele areaalgegevens bekend en beschikbaar zijn.

De functie
Bij de gemeentelijke afdeling van Metro en Tram zijn we op zoek naar een Functioneel Configuratiebeheerder Railinfra.

Dit ga je doen
Zorgen voor de actuele configuratie van ons metro- en tramnetwerk en de bijbehorende assetinformatie: dat is jouw doel. Onder jouw toeziende blik leveren de projectleiders en configuratiemanagers de juiste areaalgegevens aan. Denk aan bouwtekeningen, ontwerpnota’s en de actuele assetgegevens. Zijn alle documenten compleet? Dan leg jij deze op de juiste manier vast in de Document Management Systeem (DMS) en Configuration Management Database (CMDB). Het spreekt voor zich dat je dit systeem zo inricht en beheert dat gebruikers zoals de assetmanagers zelf gegevens kunnen ophalen. Hebben zij toch vragen? Dan sta je met raad en daad voor hen klaar.

Om te zorgen dat iedereen de juiste gegevens en as-built-informatie kan terugvinden in ons DMS en de CMDB, is het zaak dat data op de juiste manier worden aangeleverd. Bij het aanleveren van de areaalgegevens volgen je collega’s/projectteams dan ook een aantal voorschriften. Jij stelt deze mede op. Denk je dat bepaalde voorschriften beter kunnen? Dan kom je direct met een concreet voorstel. Uiteraard werk je altijd volgens normen en richtlijnen zoals de NEN-ISO/IEC 15288, NEN-ISO 10007 en de ISO55001.

Binnen ons metro- en tramnetwerk is regelmatig sprake van aanpassingen door onderhoud, vervanging, verbetering en uitbreiding. Jij bent betrokken van wijzigingsaanvraag tot aan uitvoering. Als coördinator heb je goed zicht op alle areaaldocumenten die door de aanpassing geraakt worden. Vervolgens zie je erop toe dat de gewijzigde of nieuwe documenten en assetdata worden opgenomen in onze systemen. Komen er documenten te vervallen? Dan zorg je dat dit tijdig gebeurt. Regelmatig voer je audits uit om te controleren of het wijzigingenproces juist is verlopen, en monitor je de kwaliteit en actualiteit van de vastgelegde gegevens. Je treedt ook op als de secretaris van de Configuration Control Board die aangevraagde areaalwijzingen beoordeelt en goed- of afkeurt.

Wij vragen
Anderen helpen, dat doe jij graag. Je bent dienstverlenend en ondersteunt je collega’s waar nodig. Tegelijkertijd ben je ook kritisch en scherp op de informatie die je krijgt aangeleverd. Ontbreken er zaken of kloppen er dingen niet? Dan wijs je de verantwoordelijke persoon daar direct op. Uiteraard doe je dit met oog voor de relatie. Je bent initiatiefrijk en resultaatgericht en weet anderen te overtuigen van jouw standpunten. De belangen die binnen een grote organisatie als de gemeente Amsterdam spelen, heb jij goed in beeld.

Verder heb je:

 • Een hbo-di­plo­ma, bij voor­keur in de rich­ting van tech­niek, en­gi­nee­ring, in­du­striële au­to­ma­ti­se­ring, in­for­ma­tie­voor­zie­ning of con­fi­gu­ra­tiema­na­ge­ment;
 • Er­va­ring met rail­in­fra;
 • Er­va­ring met het ge­bruik van ap­pli­ca­ties en sys­te­men zo­als of­f­ice­pak­ket­ten, Ser­vi­ce­Now, Join, Ul­ti­mo en SAP;
 • Ken­nis van de nor­men ISO 10007, CM2, ITIL en van sys­tems en­gi­nee­ring (ISO/​IEC 15288), of van ver­ge­lijk­ba­re nor­men.

Wij bieden

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 2.943, – en maxi­maal € 4.494, – bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10) op ba­sis van 36 uren per week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.
 • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.

De organisatie
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Zo is de afdeling Eigendom en Beheer verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur van de Amsterdamse metro’s en trams. Deze afdeling zorgt voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Hierbij is oog voor de vervoerder én de reiziger. Het uiteindelijke doel? De reizigers zo prettig mogelijk vervoeren tegen een optimale prijs.

Sollicitatieprocedure
Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 21 oktober 2020 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers op onze website www.amsterdam.nl.

Vragen over deze vacature

 • Wil je meer in­for­ma­tie over de func­tie? Neem dan con­tact op met Rin­dert van Da­len, hij is be­reik­baar via 06 – 14 63 10 96 en r.da­len@am­ster­dam.nl.
 • Vra­gen over de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re? Stel ze aan Sil­va­na van Put­ten, ad­vi­seur wer­ving en se­lec­tie, via 06 – 30 50 30 18 of s.van.put­ten@am­ster­dam.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Functioneel Configuratiebeheerder, Railinfra, fulltime, Amsterdam, gemeente, HBO, projectmanagement, bouwtechnisch, civieltechnisch, techniek, engineering, industriële automatisering, informatievoorziening, configuratiemanagement, ervaren

Over Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is op zoek naar een Functioneel Configuratiebeheerder Railinfra (36 uur).